Att bli pensionär

DCIM100MEDIADJI_0092.JPG

Artist Mikael Avatar på stranden

Två gånger har jag hittills blivit pensionär.

Första gången efter Paralympics 1996. Jag hade inte förmågan att ladda om. Träna 4 år till för OS.

Den dagen då jag förstod att jag är klar med idrotten. Det var när jag tränade mage i Bollnäs och började räkna ut hur många gånger kommer jag se den där fläcken på väggen innan nästa Paralympics.

Det var då 3.5 år kvar till Sydney 2000. Jag visste det kommer aldrig fungera. Jag har inte passionen kvar.

Jag måste hitta på något annat. Jag hade vikt mitt liv åt friidrotten och nu skulle mina vingar ta mig någon annan stans.

Andra gången jag blev pensionär var när jag flytta till Thailand 2009.

Lämna allt föreläsande och coaching verksamhet i Sverige. Det händer att jag föreläser och coachar fortfarande. Men inte heltid och snurra omkring på olika hotell.

På slutet tog jag med mig saker till hotellet för att personifiera rummet. Egen kudde hemifrån, fotografier och egen konst. Det var på slutet. Trött på hotell rum. Resor…. Och allt som innebar förflyttning…

Kunder börja komma till mig, men kroppen var slut… jag lämna Sverige och pulsen började slå fortare i  kroppen.

Fri dansande på stranden med klar blå himmel… wow… borde gjort detta 2000 när jag var i Thailand först gången med då inte redo för livet här…

Pensionär för mig innebär att du lämnar något bakom dig som uppslukat din tid. Något som tagit större delen av veckan att manifestera. Oftast get inkomster, mat, tak över huvudet..

Det som skrämmer människor mest med pensionering är tiden som blir oändlig att göra något nytt med.

I Thailand ser jag många kämpa med tiden som bara är för mycket. Människor mellan 40 år och upp till 60 år med mycket tid. Har en tendens till stress. Måste göra något kan inte bara sitta och gå lite på stranden.

Människor över 60 år har en helt annan inställning. Det är ok att bli pensionerad efter 60 år och jag märker att hela deras kroppsspråk är annorlunda än de som är runt 50 år….

I början med min oändliga tid i Thailand påpekade många med avund mitt agerande. Jag behövde inte starta något nytt. Konsten var redan på plats. Det ända jag gjort är att utveckla den med all nya fria tid jag fått.

Detta är text nummer 3 i Artist Mikael Avatar serier som utkommer varje lördag eller söndag cirka 15.00 Thai tid och 10.00 europeisk tid.

den 14 augusti 2016

Be Retired

DCIM100MEDIADJI_0092.JPG

Artist Mikael Avatar on beach

Twice I have so far been retired.

The first time after the Paralympics in 1996. I did not have the ability to reload. Train 4 years to the Olympics.

The day I realized that I’m done with the sport. It was when I trained belly in Bollnäs (Sweden) and started to figure out how many times I will see that the stain on the wall before the next Olympics.

It was then 3.5 years left to Sydney 2000. I knew it will never work. I do not have the passion remains.

I have to find something else. I had weight, my life, for athletics and now my wings take me somewhere else.

The second time I retired when I was moving to Thailand in 2009.

Leave everything lecturing and coaching activities in Sweden. It happens that I lecture and coaches still. But not full time and spin around at different hotels.

In the end I took things to the hotel to personalize the room. Own pillow from home, photographs and own art. It was at the end. Tired of hotel rooms. Travel …. And all that meant, moving …

Customers start coming to me, but the body was over … I leave Sweden and pulse began to beat faster in the body.

Free dancing on the beach with clear blue sky … wow … should have done this in 2000 when I was in Thailand first time, by then I was not ready for life here …

Senior me means you leave something behind that engulfed your time. Something that took most of the week to manifest. Most often get income, food, shelter ..

What scares people most about retirement is time that becomes infinite to do something new with.

In Thailand, I see many struggle with the time that is just too much. People between 40 years and up to 60 years with a lot of time. Tend to stress. Must do something, not just sit and walk a bit on the beach.

People over age 60 have a completely different approach. It’s ok to be retired after 60 years and I notice that their whole body language is different than those who are around 50 years ….

At the beginning of my endless time in Thailand, many people pointed out, with some envy my actions. I did not start anything new. The art was already in place. The only thing I have done is to develop the art with all the new free time I had.

This is the text number 3 in Artist Mikael Avatar series, which is published every Saturday or Sunday around 15:00 Thai Time, 10:00 Central European Time and east coast time 04:00.

All sections are collected on my wordpress blog: artistmikaelavatar.wordpress.com

14 Aug. 2016